— доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології. Авторка понад 180 публікацій в українських і закордонних наукових виданнях із психології та педагогіки.

Тема докторської дисертації: «Розвиток ідеї суб’єктності особистості школяра у вітчизняному педагогічному дискурсі XX століття»

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6070-9669

ResearcherID: E-9369-2016

— кандидат психологічних наук;

Тема кандитатської дисертації: «Співвідношення імперативності та діалогічності у стильовій характеристиці діяльності вчителя»

Забезпечує викладання таких дисциплін:
— диференцiйна психологiя
— дитяча психологія
— педагогiчна психологiя
— психологія впливу
— психологічні технології роботи з почуттями та поведінковими проблемами

Анотація до Дитячої психології
Психологія дитяча – важливий розділ вікової психології, який розкриває закони, закономірності і механізми особистісного, інтелектуального, соціального та емоційно-вольового розвитку дитини. Її вивчення є важливим етапом оволодіння студентами – майбутніми вихователями – психологічними знаннями та професійними уміннями для ефективної організації розвитку, виховання та навчання дітей. Ставлення до дитини як до особистості, знання закономірностей її психічного життя, вікових новоутворень, кризових періодів розвитку – ключові передумови довірливих стосунків з нею, компетентного виховного процесу. Вивчення навчальної дисципліни ”Психологія дитяча” спрямоване на ознайомлення студентів із самоцінністю та значущістю кожного вікового періоду психічного розвитку дитини. У цьому контексті основні розділи розкривають як теоретичні основи дитячої психології, так і уміння використовувати основні методологічні підходи до вивчення дитини конкретного вікового періоду, спираючись на основні лінії її психічного розвитку.

Анотація до Диференційної психології:

Навчальна дисципліна «Диференційна психологія» є нормативною для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія.
Потреба розгляду індивідуальних відмінностей між людьми продиктована як теоретичним, так і прикладним значенням даної проблеми. Теоретично, вищезазначене підтверджується тим, що будь-яка загальнопсихологічна закономірність знаходить своє реальне втілення в індивідуально-модифікованих формах, тобто “в жодному розділі психології не можна принципово відволікатися від питань про індивідуальні відмінності…”, – писав Б. Теплов. Навчання і виховання, профорієнтація і профвідбір, ефективність професійної діяльності пов’язані з урахуванням індивідуальних особливостей людини.

Анотація до Педагогічної психології

Сучасний етап розвитку освітньої системи пов’язаний з пошуком психологічних основ оптимізації навчання, виховання та розвитку особистості. Розв’язання цього завдання пов’язується з активною взаємодією науки і практики, втіленням її нових досягнень у діяльність закладів освіти. З огляду на це серед низки завдань підготовки майбутніх психологів до фахової діяльності виокремлюють готовність до психологічної допомоги вчителям і вихователям в організації освітнього процесу, роботу з підвищення рівня їх психологічної культури, а також психологічну підтримку та психолого-педагогічний супровід суб’єктів освітнього процесу.

Анотація до Психології впливу

Категорія впливу – фундаментальна не лише в теоретичній психології, але й в майбутній професійній діяльності психологів, відмітна риса якої – впливати на людей (через групові тренінги, психотерапію, ділові ігри, навчання методам управління, ділового спілкування тощо). Отже, навчальна дисципліна, що вивчає вплив, який людина здійснює на переконання, настановлення та поведінку інших людей, допоможе зрозуміти суть і процес здійснення психологічного впливу, його види, познайомитися зі способами та стратегіями впливу, виявити психологічні особливості особистості, які сприяють здійсненню впливу і навпаки, схильності до сприйнятливості соціального впливу (міжособистісного чи групового); визначити, у яких ситуаціях людина дозволяє, щоб на неї впливали інші.

Анотація до Психологічних технологій роботи з почуттями та поведінковими проблемами

Вивчення навчальної дисципліни має на меті надати майбутньому психологу знання основних концептуальних підходів до психологічної допомоги особистості у ситуації виникнення проблем емоційного і поведінкового характеру. Йдеться про теоретичне підґрунтя та технологічну процедуру роботи з почуттями та поведінковими проблемами клієнта, зокрема, загальні підходи до пояснення їх детермінації та основні психотехнічні прийоми, а також сформовані вміння їх адекватного використання при визначені змісту психологічної допомоги клієнту.

«ПРОФІЛАКТИКА І КОРЕКЦІЯ ВІДХИЛЕНЬ У ПОВЕДІНЦІ» Ознайомитись з навчально-методичним комплексом дисципліни ►