Патопсихологічна діагностика дітей з вадами розвитку. Методичні матеріали►

Анотація до курсу:
Арттерапія. Методичні матеріали:

Діагностичний інструментарій з АРТТЕРАПІЇ:

 

Анотація до курсу:

Арт-терапія є однією з основних форм практичного застосування професійних можливостей психолога шляхом використання арт-терапевтичних технік з метою надання клієнтам необхідної психотерапевтичної допомоги. Тому навчальний курс арт-терапії займає чільне місце серед дисциплін практичної підготовки фахівця-психолога.

В основі програми лежить поєднання двох основних принципів: принципу ступеневості та єдності теоретичної і практичної підготовки. Перша та друга теми програми складають першу ступінь арт-терапевтичної підготовки, що є необхідним для підготовки арт-терапевта. Друга ступінь (третя-сьома теми) забезпечує поглиблену підготовку спеціаліста-арт-терапевта. Окрім двох основних принципів, у програмі закладено також принцип відносної автономності кожної теми програми.

Навчальний курс включає загальні проблеми та основні теоретичні підходи в арт-терапії; основні фактори психотерапевтичного впливу в індивідуальній та груповій арт-терапії, особливості арт-терапевтичної роботи з клієнтами різних вікових категорій та з різними категоріями клієнтів.

Метою вивчення даного курсу є навчити студентів здійснювати підбір відповідних технік арт-терапії у роботі з клієнтами різних вікових категорій, з різноманітними психічними, психологічними і соціальними проблемами та проводити арт-терапевтичний процес.

Гендерна психологія. Методичні матеріали:
Анотація до курсу:

Предметом «Гендерної психології» є вивчення особливостей психіки, які пов’язані зі статтю (порівняльна характеристика чоловіка і жінки, психологія чоловіка, психологія жінки, гендерна соціалізація, психологія гендерних стосунків).

Метою викладання навчальної дисципліни «Гендерна психологія» є забезпечення системи психологічних знань та практичних вмінь щодо діяльності психолога у різноманітних сферах його практичної діяльності. У процесі засвоєння навчального матеріалу студенти отримують знання щодо особливостей функціонування людини як статевої істоти через призму соціально-психологічних знань. Ознайомлення з основами гендерної психології надасть змогу майбутнім спеціалістам розглядати дискусійні моменти у взаємостосунках статей не тільки з позиції прав жінок чи чоловіків, а, передусім, з позиції паритету, прав і можливостей гендеру. Гендерна психологія включає аналіз концептуальних підходів і досліджень, що стосуються засвоєння гендерних ролей, їх характеру в сім’ї та соціумі. Зміст дисципліни орієнтує психологів на практичну допомогу дітям, дорослим у вирішенні проблем гендерного характеру, на розвиток уміння здійснювати гендерний аналіз соціально-культурних і суспільно-економічних явищ, експертизу навчально-виховних технологій, гендерну експертизу конфліктів та життєвих криз.

Діагностика профпридатності. Методичні матеріали:
Психодіагностика. Методичні матеріали:

Діагностичний інструментарій з ПСИХОДІАГНОСТИКИ:

Анотація до курсу:

Навчальна дисципліна «Психодіагностика» є однією з основних форм застосування професійних можливостей психолога шляхом використання дослідницьких методів, зокрема методик та тестів. Психодіагностична діяльність є фундаментальною – часто початковою та кінцевою у роботі практичного психолога та невід’ємною складовою професіоналізму психолога.

Метою навчального курсу «Психодіагностика» є забезпечення психологічних знань та практичних вмінь здійснення психодіагностичної діяльності як складової професійної діяльності психолога у сфері практичної психології.

Психологія агресії. Методичні матеріали:
Анотація до курсу:

Метою дисципліни «Психологія агресії» є: сформувати знання про цілі, функції та види агресії, основні теорії агресії, основні детермінанти агресії; механізми становлення агресивної поведінки людини, методи психологічної діагностики агресії та агресивності.

Юридична психологія. Методичні матеріали:
Анотація до курсу:

Юридична психологія є однією з основних форм практичного застосування професійних можливостей психолога у галузі суспільних відносин, що регулюються правом. Широкі аспекти пізнання особливостей юридичної практики та розробки рекомендацій щодо її удосконалення передбачають проведення комплексних досліджень юристів і психологів стосовно з’ясування характеристик численних позицій, які визначають специфіку всіх напрямів правозастосовної діяльності. Тому навчальний курс юридичної психології займає важливе місце серед дисциплін практичної підготовки фахівця-психолога.

Метою навчальної дисципліни «Юридична психологія» є забезпечення системи психологічних знань та практичних вмінь щодо діяльності психолога у сфері права. У процесі засвоєння навчального матеріалу студенти отримують знання щодо роботи юридичного психолога у слідчій, судовій, кримінальній та пенітенціарній сферах діяльності.

Важливо активізувати мисленнєву діяльність в ході психологічного аналізу юридично релевантних ситуацій, закріпити навички узагальнення юридичних фактів та виведення на їх основі психологічних закономірностей, навчитися будувати психологічний прогноз розвитку ситуації або діяльності конкретного суб’єкта, що має значення у правовому аспекті.

—  Спеціальна психологія