Сьогодні зростає кількість людей, які звертаються до психологів за допомогою, коли не можуть справитися з проблемами сьогодення. Сюди відносяться труднощі, пов’язані з роботою або її відсутністю, проблеми сім’ї та шлюбу, невпевненість в собі, нездатність приймати рішення, проблеми в навчанні, труднощі у спілкуванні з іншими людьми та багато іншого. Таким чином, потенційні можливості професії психолога практично невичерпні. Не дивлячись на те, що психологічна допомога як професійна діяльність з’явилася не так давно та до цих пір знаходиться в стадії розвитку, ступінь її впливу на суспільство стрімко збільшується.
 Ми готуємо фахівців, готових виконувати вищезазначені функції більше 50 років .
 
 Наші випускники працюють по всій Україні в ЄС, Канаді та ін., посідають провідні посади в освітніх установах, організаціях, підприємствах державного та приватного сектору.
 Професіоналізм, ґрунтовність та всебічність підготовки сучасних фахівців-психологів гарантують високу конкурентоздатність наших випускників!

Історія кафедри ПСИХОЛОГІЇ.
Кафедра психології як окремий науково-методичний підрозділ була організована 21 грудня 1965 р. Першим її завідувачем стала кандидат психологічних наук, доцент С. Кондратьева. Вона перебувала на цій посаді до червня 1977 р. З 1977 до 1987 р. завідували кафедрою, або виконували ці обов’язки кандидати психологічних наук, доцент B. Роздобудько, М. Попов, М. Шкуленда. З 1988 р. кафедрою завідує доктор психологічних наук М. Савчин.

Під керівництвом С. Кондратьєвої кафедра стала одним з наукових центрів в Україні з вивчення проблеми соціальної перцепції. Передумовою цього була наявність зв’язків з Інститутом психології АПН СРСР, кафедрами психології Ленінградського університету. Як результат тривалої роботи з вивчення цієї проблеми підготовлені та захищені низка кандидатських дисертації (В. Роздобудько, М. Попов, Л. Базілевська, Н. Скотна) та докторська дисертація С. Кондратьєвої, а у 1993 р. на кафедрі була підготовлена колективна монографія “Педагогіка спілкування: практичні проблеми” (автори: В. Роздобудько, М. Савчин, Н. Скотна).

Із становленням наукового потенціалу кафедри інтереси викладачів значно розширювалися. По-перше, й далі продовжувалися дослідження проблеми соціальної перцепції у плані з’ясування генези і механізмів міжособистісного розуміння та аналізу соціально-перцептивних здібностей особистості (В. Роздобудько, М. Шкуленда, Н. Скотна, Л. Базілевська, М. Попов, М. Савчин). По-друге, на теоретичному і експериментальному рівнях вивчалася проблема психології особистості та психологія виховання (М. Савчин, Л. Василенко, І. Павлюк, О. Галян). По-третє, значний дослідницький інтерес становила проблема педагогічної взаємодії, що є актуальною для педагогічного університету (М. Савчин, В. Роздобудько, Н. Скотна, В. Карпенко, Л. Гаврищак, М. Ярошко, І. Галян, О. Галян, М. Гретченко). По-четверте: викладачі кафедри займалися проблемами підготовки практичних психологів (М. Савчин, Н. Скотна, В. Роздобудько, Н. Карпенко, Т. Гретченко). І нарешті, по-п’яте, на кафедрі вивчалася історична проблематика, зокрема психологічні погляди І.Франка (Н. Подоляк) та проблеми вікової психології (Д. Гошовська, Я. Гошовський).

Кафедра неодноразово призначалася провідною організацією при захисті кандидатських дисертацій. За останні роки викладачами підготовлено значну кількість публікацій, зокрема, вже згадувана вище колективна монографія, монографічна робота М. Савчина “Психологія хворого” (у співавторстві), “Психологія відповідальної поведінки” (М. Савчин). Авторами розділів монографій були доценти М. Попов, В. Роздобудько, Н. Скотна.

З 1973 до 1999 р. шістнадцять викладачів захистили кандидатські дисертації. У 1997 р. докторську дисертацію захистив завідувач кафедри М. Савчин.

П’ять років при кафедрі психології інституту успішно функціонувала лабораторія автоматизованих систем психолого-педагогічних досліджень, де було завершено вивчення таких проблем: відбір абітурієнтів педагогічного ВНЗ за особистісними якостями (зокрема було доведено недосконалість відбору лише за знаннями з відповідного фахового предмету, що негативно впливає на професійну підготовку вчителя, зокрема, практичну);динаміка та чинники професійної підготовки майбутнього вчителя у процесі навчання; адаптація першокурсників до навчання у ВНЗ; адаптація молодого вчителя-випускника до реальних умов професійної діяльності.

З квітня 2015 року – функціонує науково-дослідна лабораторія «Моделювання освітніх технологій» (завідувач Л.П.Василенко). Метою лабораторії є оптимізація та моделювання освітнього процесу закладу вищої освіти, забезпечення розвитку освітнього простору на інноваційній основі; забезпечення науково-методичного супроводу інноваційної діяльності при викладанні психологічних дисциплін.

У 2022 році відбулось об’єднання кафедри психології і кафедри практичної психології.

Історія кафедри ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. У серпні 2002 р. на соціально-гуманітарному факультеті розпочала діяльність кафедра практичної психології згідно з наказом ректора (№ 226 від 25.08.02). До складу кафедри увійшли 9 викладачів, з них 8 — кандидатів психологічних наук, що переведені з кафедри психології. Завідувачем кафедри з першого дня її заснування є Скотна Н.В. Кафедра нараховувала у своєму складі 1 доктор наук, 15 кандидатів наук і 9 викладачів. Кафедра стала випусковою для фахівців напряму підготовки “Практична психологія”.
Наукова діяльність кафедри сконцентрована на таких проблемах: удосконалення навчального процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, закономірностей становлення професійної та особистісної ідентичності, дослідженні соціально-перцептивних основ професійної діяльності практичних психологів і соціальних педагогів.

 

З 2002 до 2009 р. два викладачі захистили докторські дисертації:

1. Скотна Н.В. “Особистість в розколотій цивілізації: проблеми освіти та виховання” січень 2005 р.);

2. Гошовський Я.О. “Психолого-педагогічні основи ресоціалізації депривованих впливів”;

Сім кандидатських дисертацій:

3. Посацький О.В. “Психологічні особливості образу власного майбутнього в ранній юності ”;

4. Середницька І.Я. “Психологічний аналіз кризи ідентичності у студентської молоді”;

5. Борисенко З.Т. “Психологічні особливості імперативних та діалогічних впливів батьків на підлітків”;

6. Стець В.І. “Елітарність як концепт філософії освіти”;

7. Спринська З.В. “Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості”;

8. Ваврик А.Й. “Психологічні засади індивідуалізації учбового процесу шестиліток”;

9. Попіль М.І. “Психологічні особливості становлення професійної ідентичності майбутніх медсестер”;

10. Охріменко Л.В. “Персоналізація раціонального знання в парадигмі постнекласичної науки”.

8 викладачів закінчили аспірантуру як Дрогобицького державного педагоігогічного університету імені Івана Франка, так і інших ВНЗ України.

    При кафедрі діє лабораторія інтегративних соціально-психологічних досліджень, ункціональних межах якої була створена студентська дослідницька формація імені Антона Княжинського. Викладачі і студенти здійснюють науково-дослідницький моніторинг актуальної соціально-психологічної проблематики регіону (політичні симпатії електорату виборів, етнопсихологічні студії, психологія бойківського субетносу тощо). Лабораторія «мала грант Українського допомогового комітету м. Чикаго, США.

На кафедрі започатковано діяльність навчально-методичного центру “Психея”, який у формі постійно діючого семінару надає консультаційну, психодіагностичну, методичну та іншу кваліфіковану фахову допомогу практикуючим психологам, соціальним педагогам, вчителям, вихователям різнотипних освітніх закладів регіону.

Члени кафедри забезпечують діяльність Психологічної служби університету.

У межах кафедри створена наукова школа: “Особистість і цивілізація: шлях до ідентичності”. Керівник — Н. Скотна, доктор філософських наук, профессор. Представники школи: Середницька, кандидат психологічних наук, доцент;

Г. Лялюк, кандидат психологічних наук, доцент; 3. Борисенко, кандидат психологічних наук, доцент. 3. Спринська, кандидат психологічних наук, доцент; В. Стець, кандидат філософських наук, доцент; М. Попіль, кандидат психологічних наук, викладач; О. Колечко, викладач: А. Ваврик, кандидат психологічних наук, доцент, Р. Хавула, кандидат психологічних наук, доцент.

Основні наукові напрями:

1. Проблема самовизначення особистості в цивілізованому вимірі.

2. Проблема формування потенційно елітарної особистості в системі вищої освіти України в сучасному цивілізованому контексті; ціннісний зміст елітарності та механізми досягнення відповідної ідентичності.

3. Персональна ідентичність: причини виникнення та шляхи подолання кризи ідентичності.

4. Релігійність як спосіб досягнення екзистенційної ідентичності.

5. Особливості формування професійної ідентичності.

Основні кількісні результати:

Дисертаційні роботи:

докторські — 2. кандидатських — 7;

Зусилля кафедри постійно скеровуються на забезпечення педагогічного процесу навчально-методичними матеріалами. Викладачами кафедри підготовлено 3 навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України та 27 навчально-методичних посібників з грифом Дрогобицького державного педагогічного університету імені І Франка-.

Науково-педагогічними працівниками активно ведеться пошук нових форм практичної підготовки майбутніх фахівців. З цією метою підписано угоди з:

1. Самбірською та Трускавецькою психолого-медико-педагогічною консультацією;

2. Самбірською виправною колонією Державного департаменту України з виконання покарань у Львівській області;

3. Дрогобицькою виправною колонією № 40 управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Львівській області;

4. Бориславською спецшколою-інтернатом для дітей з ДЦП та рядом шкіл регіону.

Відбуваються різноманітні заходи: зустрічі з учителями шкіл Самбора та робота у методичних об’єднаннях вчителів, проводилися семінари для психологів надається науково-методична допомога психологам міста і району, організову проводиться педагогічна практика в базових школах Самбора та району.

Так, під час спільних нарад з практичними психологами шкіл та інших навчально-виховних закладів регіону обговорюються актуальні питання організації та функціонування психологічної служби, форми і методи психокорекцїйної та психопрофілактичної. Надається консультативна допомога вчителям, методистам, викладачам навчальних закладів І — II рівнів акредитації.

Спільно з управлінням освіти Самбірської міської ради проведено науково-теоретичний семінар “Врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів в навчально-виховного процесу”.Загалом підготовка фахівців у галузі психології була розпочата у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка у 1989 році (як другої спеціальності). У 1998 році при педагогічному факультеті був здійснений набір студентів на основну спеціальність “Психологія. Спеціалізація: практична психологія”. У зв’язку з введенням до Переліку спеціальностей (1997 р.) напряму “Практична психологія” ДДПУ перейшов на підготовку фахівців за двома спеціальностями: психологія та практична психологія. З 1999 року і до тепер підготовка фахівців у галузі практичної психології здійснюється на соціально-гуманітарному факультеті ДДПУ (наказ Міністра освіти України №429 від 4.12.1998 р. та наказ ректора університету №133 від 13.05.1999 року про створення соціально-гуманітарного факультету).

У 2012 році кафедра практичної психології переїхала в головний корпус Дрогобицького державного педагогічного університету що розміщується в місті Дрогобич.

На даний час усього на спеціальності “Практична психологія” на соціально-гуманітарному факультеті проходять підготовку 95 студентів денної форми навчання. Серед них навчаються за держзамовленням 74 особи.

Особливості реалізації ступеневої освіти.

Діючі навчальні програми та робочі плани забезпечують підготовку:

1) фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” – спеціальність 6.030103 Практична психологія. Кваліфікація: бакалавр практичної психології (І-ІV курси);

2) фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” – спеціальність 7.03010301 ”Практична психологія”. Кваліфікація: практичний психолог в закладах освіти;

3) фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” – спеціальність 8.03010301 ”Практична психологія”. Кваліфікація: Практичний психолог. Викладач психології у вищих навчальних закладах.

Термін підготовки фахівців ОКР “бакалавр” складає чотири роки і завершуються державним іспитом з психології та захистом кваліфікаційної роботи.

Підготовка фахівців ОКР “спеціаліст” здійснюється на 5-му курсі. Державна атестація включає комплексний кваліфікаційний екзамен з психології або захист дипломної роботи.

Навчання за магістерською програмою триває один рік, впродовж якого студенти вивчають дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної і професійної та практичної підготовки. За результатами навчання студенти захищають магістерську роботу.

На теперішній час підготовка за спеціальністю “Практична психологія” здійснюється на денній та заочній формах навчання (окрім ОКР магістра, де підготовка ведеться згідно з ліцензією тільки на денній формі).

На кафедрі практичної психології, що забезпечує викладання професійно-орієнтованих дисциплін штатно працюють 1 доктор наук, професор, що становить 7,7% від загальної кількості викладачів кафедри та 14 кандидатів наук, доцентів 65,4%. Частка викладачів, що працюють на постійній основі та засадах внутрішнього сумісництва становить 84,6%. На кафедрі працюють 4 викладачі пенсійного віку.

Кафедра практичної психології ДДПУ має значний науковий потенціал, який реалізується через підготовку фахівців, здатних на високому рівні забезпечувати розв’язання комплексних завдань психологічної допомоги, просвіти, експертизи, корекції в освіті, системі охорони здоров’я, управління, соціальної допомоги населенню. Підвищення соціальної значущості високопрофесійної підготовки в галузі практичної психології вказує на перспективність спеціальності. Активна співпраця з освітніми, спеціальними, пенітенціарними закладами, соціально-психологічними службами показує актуальність потреби всього регіону у практикуючих психологах.

Підготовка фахівців з галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 8.03010301 ”Практична психологія” (з ліцензованим обсягом 10 осіб денної форми навчання) здійснюється на соціально-гуманітарному факультеті. Важливою сферою діяльності викладачів кафедри практичної психології є добір студентів на навчання за ОКР магістра. Відбір студентів здійснюється шляхом організації співбесіди з абітурієнтами з іноземної мови та фахових і спеціальних дисциплін. При зарахуванні на навчання враховуються професійні знання та уміння, особистісні особливості претендентів, їх готовність до науково-дослідної та викладацької діяльності. Контингент студентів-магістрантів представлений випускниками соціально-гуманітарного факультету Дрогобицького державного університету імені Івана Франка, факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ, які отримали диплом бакалавра. За звітний період відсоток тих, хто отримали диплом з відзнакою становив 29,1%. Половина абітурієнтів отримали рекомендацію державної екзаменаційної комісії на продовження навчання за ОКР магістра.

Загалом же викладачами факультету була проведена підготовча робота по ознайомленню студентів з особливостями та умовами навчання за ОКР ”магістр”, вимогами до професійних знань та умінь, місцями можливого працевлаштування. Разом з тим, у процесі формування контингенту студентів є ще деякі упущення. Ретельнішого підходу потребує робота з випускниками ОКР ”бакалавр” і ”спеціаліст” щодо необхідності підвищення рівня професійної компетенції через закінчення магістратури, яка відкриває більші можливості для працевлаштування, підвищення рівня наукової та практичної підготовки до діяльності в нових, конкурентних умовах праці.

Значна увага керівництвом кафедри і факультету в цілому приділяється умовам проживання, навчання, організації дозвілля, навчальній та науково-дослідницькій базі кафедр, її професорсько-викладацькому та допоміжному персоналу. Матеріально-технічна база кафедри і факультету в цілому відповідає сучасним умовам організації навчального процесу і забезпечує його належний рівень. У навчальному процесі активно використовуються як традиційні, так і нетрадиційні методи навчання; проведення рольових та ділових ігор; добір диференційованих завдань; використання модульно-рейтингового контролю знань студентів. А все це в комплексі спрямоване на збереження контингенту студентів.

Зміст підготовки фахівців спеціальності “Практична психологія” ОКР ”магістр” визначений Галузевими стандартами вищої освіти, які передбачають гуманітарну та соціально-економічну, професійну та практичну підготовку. ОПП і ОКХ розроблені робочою групою ДДПУ імені Івана Франка та погоджені у науково-методичному центрі вищої освіти МОНМС України, департаменті вищої освіти МОНМС України та науково-методичній раді з напряму підготовки. Ці нормативні документи висвітлюють зміст тих знань та умінь, якими повинен оволодіти фахівець зі спеціальності 8.03010301 Практична психологія і визначають здатності спеціаліста до професійної діяльності. Вони відповідають державним стандартам навчальних дисциплін.

Особливості змісту та розподіл годин/кредитів відображені у навчальних планах. Вони містять нормативну і варіативну частини підготовки фахівців. Блок дисциплін самостійного вибору навчального закладу та самостійного вибору студентів враховує специфіку потреб регіону і наукові інтереси випускової кафедри і суміжних кафедр факультету.Поглиблений рівень підготовки магістрантів практичної психології забезпечується набором обов’язкових фундаментальних, спеціальних дисциплін, поточними заліками та іспитами з використанням кредитно-модульної технології навчання.

Підготовка магістрів-практичних психологів передбачає дві виробничі практики: асистентську (4 тижні) та науково-дослідну на кафедрах університету (4 тижні). Вона забезпечує підготовку, набуття й закріплення студентами знань й умінь для вирішення професійних завдань.

Змістові аспекти навчального процесу забезпечуються програмами навчальних дисциплін, які розроблені викладачами кафедр університету і затверджені Вченою радою.

Навчальний процес на спеціальності організується за модульно-рейтинговою системою навчання як складовою кредитно-модульної системи організації навчального процесу. В основу концепції цієї системи покладено активізацію навчальної діяльності студентів, зростання ролі їх самостійної роботи, суб’єктний чинник формування професійної компетентності майбутнього фахівця. Така система навчання сприяє більш усвідомленому засвоєнню знань і включає момент пропедевтичності, за якого студент вже на початку вивчення дисципліни орієнтується у її змісті, формах роботи на заняттях та способах організації контрольно-оцінювального компоненту.

Відповідно до концептуальних засад інноваційної системи організації навчання, викладачами кафедр розроблені навчальні комплекси (навчально-методичні посібники, плани практичних занять, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, модульні контрольні роботи, тематику магістерських робіт, методичні рекомендації щодо їх написання), які спрямовані на забезпечення студентів необхідною інформацією про зміст і способи навчальної діяльності за конкретною дисципліною, а також система оцінки їх знань та умінь.

Відповідно до освітньо-професійної програми, професорсько-викладаць¬ким складом кафедр університету розроблено навчально-методичне забезпечення дисциплін підготовки фахівців ОКР ”магістр”. Навчальні програми, навчально-методичні видання затверджені вченою радою ДДПУ і відповідають вимогам “Про порядок підготовки до друку підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників, програм навчальних дисциплін та допоміжної навчальної літератури“ (наказ ректора № 529 від 24.10.2011 р.) та вимогам акредитації.

Слід відзначити, що навчально-методичне забезпечення дисциплін на кафедрах планується на початку кожного навчального року відповідно до обсягу навчального навантаження та робочих планів, обговорюється на засіданнях методичного семінару кафедри, науково-методичної комісії факультету, апробується в ході навчального процесу і затверджується на засіданнях кафедр.

Кафедри університету щороку затверджують план видання наукової та навчально-методичної літератури. У процесі планування підготовки до друку навчально-методичних посібників кафедри враховують недостатню кількість відповідних україномовних підручників. До підготовки і видання відповідної літератури залучаються провідні спеціалісти кафедр, які мають значний досвід у викладанні навчальних дисциплін та відповідний методичний рівень підготовки.

Усі дисципліни циклу професійно-орієнтованої та професійно-практичної підготовки, виробничі практики забезпечені навчальними та робочими навчальними програмам, планами семінарських занять, методичними рекомендаціями щодо організації самостійної роботи студентів, методичними рекомендаціями щодо написання магістерських робіт тощо.

Розклад занять складається з врахуванням необхідності виконання викладачами різних видів навчального навантаження: проведення аудиторних занять, індивідуальне консультування студентів, керівництво написанням курсової роботи, виробничою практикою, перевірка модульних контрольних робіт, індивідуальних творчих завдань, керівництво науково-дослідницькою діяльністю студентів.

Навчальний процес відбувається згідно з графіком, в якому чітко розподілений час на теоретичне навчання, сесії, всі види практик, канікули.

Усі дисципліни, виробничі практики забезпечені робочими навчальними програмами на 100%.

Індивідуальні плани складаються на початку навчального року відповідно до робочих навчальних планів та вимог навчально-виховного процесу. Про виконання індивідуального плану викладачі звітуються в кінці першого та другого семестрів.

При організації та проведенні навчального процесу кафедра практичної психології дотримується законодавчих та нормативних вимог. Кафедра координує свою діяльність з базовими кафедрами факультетів ВНЗ та кафедрами психології інших університетів, зокрема кафедрою психології, кафедрою педагогіки ДДПУ, кафедрами загальної та інженерної психології, соціальної та педагогічної психології, медичної психології та психодіагностики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедрою психології Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедрами загальної та експериментальної психології, соціальної, вікової та педагогічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Тернопільського національного педуніверситету імені В.Гнатюка та іншими ВНЗ шляхом проведення спільних методичних семінарів та обміну методичними матеріалами.

Перспективним напрямком навчальної діяльності студентів, який започатковано на кафедрі, є розробка системи індивідуальних навчально-дослідниць¬ких завдань для аудиторних та домашніх занять, яка передбачає як окремі теми теоретичних курсів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, так і добірки творчо-пошукових завдань різного рівня складності, які носять евристичний самостійний пошуковий характер та відзначаються креативним підходом.

Навчальні робочі плани та навчальні програми на кафедрі виконуються в повному обсязі. Головною концептуальною лінією обрано наукові принципи наступності, послідовності, комплексності. Міжпредметні зв’язки забезпечуються упродовж вивчення усіх дисциплін та курсів, зокрема у процесі викладання педагогічної психології вищої школи, педагогіки вищої школи та методики викладання психології у вищій школі, практичної психології та сучасних напрямків практичної психології тощо.

Рівень інформаційного забезпечення навчального процесу за дисциплінами навчального плану розкрито в таблиці 5.

Варто зазначити, що студенти користуються не лише фондами читального залу, кафедр та кабінетів, але й мають власну бібліотеку наукової, навчальної та методичної літератури.

Фонди наукової та навчально-методичної фахової літератури постійно оновлюються й поповнюються, що дає студентам і викладачам змогу відстежувати актуальний рух традиційних та інноваційних теоретико-емпіричних здобутків сучасної вітчизняної та зарубіжної психологічної думки. Актуальною залишається проблема україномовних підручників і посібників з фахово-психоло¬гічних дисциплін, яка однак вирішується завдяки виданню наукової та навчально-методичної літератури науковцями кафедр. Зокрема студенти мають змогу використовувати при вивченні навчальних дисциплін підручники і посібники проф. Чепіль М.М. ”Педагогіка вищої школи. Болонський процес” (Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ, 2010), доц. Галян О.І. ”Педагогічна психологія вищої школи: тексти лекцій” (Дрогобич: Ред.-видав. Відділ ДДПУ, 2010), Волошанської І.В. ”Ділова англійська мова: для студ.-магістрантів неспец. ф-тів” (Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ, 2011), доц. Базілевської Л.С. ”Методика викладання психології у вищій школі” (Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ, 2011), ”Психологія саморозвитку /професійне самовизначення” (Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ) та посібник за ред. проф. Савчина М.В. ”Методологія та філософія практичної психології: хрестоматійні матеріали” (Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ, 2011).

Студентам пропонується не лише навчальна та наукова література, але й матеріали відео-комп’ютерних фондів факультету. Також створені умови для їх ознайомлення з найновішими дослідженнями в різних галузях психологічної науки та навчальних предметів за планом підготовки магістрів, використовуючи мережу Internet.

Проведення семінарських, практичних і лабораторних занять супроводжується циклами навчально-методичної документації, що розроблені з кожної дисципліни. Всі дисципліни, що читаються викладачами кафедр, мають контрольний супровід для здійснення поточного та підсумкового контролю знань студентів, зокрема за допомогою модульних контрольних робіт, програмованого тематичного оцінювання, колоквіумів тощо.

Навчальні заняття проводяться в спеціалізованих кабінетах, трьох комп’ютерних класах.

Важливою методичною засадою навчально-виховного процесу виступають принципи поєднання, інтегративності теорії та практики. Зокрема повсякденна навчально-методична діяльність викладачів кафедри (лекції, семінари, лабораторні роботи, тренінги, гуртки тощо) чітко поєднана з емпіричними студіями й дослідженнями на експериментальних майданчиках (конференції у спецПТУ, психодіагностичні та психокорекційні дослідження у сиротинцях).

Рівні апробації нових технологій і методичних доробок найрізноманітніші: від дитячого будинку „Рідний дім” у с. Корналовичі, ”Любисток” у м. Самборі до участі у міжнародних конференціях і симпозіумах (Польща, Німеччина, Росія).

Рівень забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою відображено у таблиці 8. Наведені дані відповідають акредитаційним вимогам.

Можливість включення у сучасний психологічний простір забезпечується членством викладачів у загальноукраїнських психологічних асоціаціях. Зокрема, завідувач кафедри практичної психології, д. філос. н., професор Н.Скотна є членом ”Асоціації психодіагностів та психотерапевтів України”, завідувач кафедри психології, д. психол. н., професор М.Савчин – членом ”Товариства психологів України”.

Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки забезпечують кафедри філософії, педагогіки, психології, практики англійської мови, менеджменту та підприємництва, інформаційних систем і технологій, правознавства, соціології і політології. Відомості про кадровий склад кафедр, що працюють на спеціальності ”Практична психологія” наведений у табл. 2.

У поточному році дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки для студенів-магістрів викладають тільки особи з науковими ступенями і вченими званнями. Серед них 6 докторів наук, професорів і 5 кандидатів наук, доцентів. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які викладають дисципліни соціально-гуманітарного циклу з навчального плану становить 100%. Усі працюють на постійній основі.

Цикл професійної та практичної підготовки забезпечує випускова кафедра практичної психології. Її очолює доктор філософських наук, професор Скотна Н.В.

Професійну та практичну підготовку фахівців ОКР ”магістр” забезпечують лише особи з науковими ступенями та вченими званнями: 2 доктори наук, професори і 7 кандидатів наук, доцентів. Відсоток осіб з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахової підготовки становить 100%, з них на постійній основі працюють 100 %, докторів наук, професорів – 47,9%. При розрахунку частки докторів наук або професорів у відсотках, які проводять лекційні заняття з фахових дисциплін навчального плану спеціальності враховувались лекційні години, які читають 2 доктори наук, професори (Скотна Н.В., Савчин М.В.) та 2 кандидати наук, доценти як 1 доктор наук (Галян О.І., Стець В.І.), які працюють у даному навчальному закладі більше 20 років і є співавторами посібників з Грифом МОНМС.

Середній вік викладачів з науковими ступенями і вченими званнями становить 48,1:д. н., професорів – 58,1, к. н., доцентів – 42,2.

Викладачів пенсійного віку на спеціальності п’ятеро, з них 4 доктори наук, професори, 1 кандидат наук, доцент.

Склад кафедр укомплектовано на конкурсній основі. На кафедрах створені умови для підвищення кваліфікації викладачів (навчання в аспірантурі, докторантурі, стажування).

Впродовж звітних років захищена одна дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук (Я.О.Гошовський (2009 р.), чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (З.Т.Борисенко (2008р.), З.В.Спринська (2008 р.), М.І.Попіль (2009 р.), О.В.Ригель (2011 р.)) та дві кандидата філософських наук (В.І.Стець (2008 р.), Л.В.Охрименко (2010 р.)). Науковий керівник З.Борисенко, З.Спринської, В.Стець – д.філос.наук, професор Н.В. Скотна. Науковий керівник М.Попіль – доцент кафедри психології, к. психол. наук, доцент І.М.Галян.

На даний час викладачі кафедр психології та практичної психології керують підготовкою дисертаційних досліджень 4 аспірантів та 1 здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

Викладачі кафедри практичної психології Н.В.Скотна, О.І.Галян, Л.С.Базілевська, є членами редакційної ради збірника наукових праць “Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ” (м. Дрогобич).

Весь професорсько-викладацький склад, що забезпечує навчальний процес за напрямом “Практична психологія” пройшов впродовж останніх 5 років підвищення кваліфікації за профілем дисциплін, які ними викладаються, про що свідчать відповідні атестаційні документи.

Отже, ДДПУ імені Івана Франка має можливість на достатньо високому рівні забезпечувати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ”магістр” спеціальності “Практична психологія”.

Впродовж 2010-2012 рр. був здійснений випуск 23 студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Деякі випускники були рекомендовані до продовження навчання в аспірантурі.

Державна атестація випускників-магістрів, спрямована на виявлення відповідності рівня знань та умінь студентів вимогам конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня. Якісний показник на захисті магістерських робіт становив 100% у 2010, 100 % у 2011 році та 90 % у 2012 році.

Тематика магістерських робіт досить цілісно охоплює актуальний спектр сучасних психологічних знань (”Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді”, ”психологічні ознаки культури українців на сучасному етапі розвитку суспільства”, ”Феномен гри в інформаційному суспільстві”, ”Вплив засобів масової інформації на стиль життя сучасної молоді” тощо).

При формуванні тематики магістерських робіт враховуються як актуальні проблеми психологічної науки і практики, так і власні уподобання студентів. 90% кваліфікаційних робіт містять не лише узагальнення наукових доробок та емпіричне вивчення питань, але й пошуки можливостей практичного використання отриманих результатів. Викладачами кафедри підготовлені методичні рекомендації до написання студентами магістерських робіт.

Варто відзначити, що 100% наукових керівників магістерських досліджень мають вчені ступені кандидата і доктора наук. Така ж кількість науковців є рецензентами цих робіт.

Щороку 6-8% кваліфікаційних робіт рекомендуються до впровадження.

Аналіз виконання студентами кваліфікаційних робіт, знань та умінь студентів, що виявляються в процесі роботи над дослідженням, вказує на продуктивність даного способу оцінки підготовленості студентів до майбутньої практичної діяльності. Адже виконання дослідження спрямовано на розвиток уміння розв’язувати актуальні психологічні проблеми, самостійно орієнтуватися в науковій психологічній літературі, успішно використовувати на практиці теоретичні знання.

Якість підготовки фахівців спеціальності ”Практична психологія” ОКР ”магістр” оцінювалась за результатами виконання ККР та виробничої практики.

Студенти спеціальності 8.03010301 ”Практична психологія” виконували ККР з навчальної дисципліни ”Педагогіка вищої школи. Болонський процес” циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки і ”Методологія і філософія практичної психології” та ”Сучасні напрямки практичної психології” циклу професійної та практичної підготовки.

У пакетах ККР представлені варіанти завдань, програма навчальної дисципліни, критерії оцінювання знань студентів та допоміжна література. У рецензіях відзначено позитивні сторони ККР, дана оцінка їх змісту та відповідності вимогам програми. Завдання підібрані таким чином, щоб виявити не лише теоретичні знання студентів, а й можливість їх творчого застосування при розв’язанні прикладних завдань. Кількість завдань у пакетах ККР з різних дисциплін залежить від їх складності та трудомісткості.

Показники успішності за результатами виконання ККР наведені у табл. 14.

Показник успішності виконання ККР циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки становить 100%, якісний рівень виконання ККР – 75%.

Загальний показник успішності за циклом професійної та практичної підготовки становить 93,7%. Якісна характеристика виконання ККР – 68,7 %.

Аналіз результатів контрольних робіт свідчить в цілому про достатньо високий рівень знань студентів.

Порівняльний аналіз показників успішності студентів за результатами екзаменаційної сесії та при виконанні ККР з навчальної дисципліни гуманітарного циклу “Педагогіка вищої школи. Болонський процес” показав, що рівень знань, виявлений на комплексній контрольній роботі, є дещо нижчим за бальним показником (на екзамені середній бал становив – 4, на ККР – 3,9). При виконанні ККР зміна рівня знань студентів була в межах 1 бала. Якісний аналіз відповідей показав, що студентами добре розкриті питання методів, форм та змісту навчання у вищій школі. Недостатньо повно були висвітлені проблеми принципів та шляхів адаптації вищої школи до умов навчання у межах Болонського процесу, система накопичення балів за нових підходів до навчання.

З навчальної дисципліни “Методологія і філософія практичної психології” якісний показник успішності виконання ККР становить 100%. Аналіз відповідей засвідчив, що студентами на належному рівні засвоїли питання сучасних парадигм психологічної практики, проблем психологічної практики у гуманістичній психології. Водночас не досить вдало вони проаналізували суть реалізації методологічних принципів у психологічній практиці, питання цілісного підходу до сучасних технологій психологічної практики.

Оцінка виконання ККР з ”Сучасних напрямків практичної психології” є такою: кількісний показник становить 87,5 % і якісний – становить 62,5%. Відмінності в отриманих результатах на ККР та під час екзаменаційної немає (3,5 – 3,5).

Загалом же показники виконання ККР та рівень знань студентів, виявлений при їх написанні, відповідають вимогам ІV рівня акредитації вищих навчальних закладів.

У системі професійної підготовки фахівців ОКР магістра важлива роль належить педагогічній практиці, яка дає можливість отримати конкретний досвід викладацької діяльності, оволодіти основами педагогічної майстерності, уміннями і навичками ведення навчально-виховної роботи. Виробнича практика студентів-магістрів організується відповідно до навчального плану спеціальності, загального положення Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка про педагогічну практику, змісту програми практики.

Критеріями при оцінці практики виступили: виконання програми практики; професійна компетентність; якість виконання всіх завдань і видів роботи на; ставлення до практики, прояв професійний значимих якостей; якість і своєчасність здачі звітної документації.

Аналіз діяльності студентів на виробничій практиці показав, що вони повною мірою засвоїли особливості виконання професійних функцій в процесі роботи. Якісна успішність складає 100%.

Кафедра достатньо уваги приділяє питанням працевлаштування студентів. Студенти виявляють зацікавленість у роботі в конкретних сферах чи то практичної, чи науково-дослідної, теоретичної діяльності. Традиційними є зустрічі керівництва факультету, його викладачів та студентів з місцевими, районними органами влади та керівниками освітніх, громадських установ, пенітенціарних закладів, що дозволяє визначити потреби регіону у фахівцях відповідної кваліфікації.

Студенти-випускники підтримують зв’язки з викладачами і після завершення навчання. Вони є активними учасниками регіональних семінарів, які проводяться на соціально-гуманітарному факультеті.

Отже, якість підготовки випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”магістр” спеціальності ”Практична психологія” відповідає вимогам ІV рівня акредитації вищих навчальних закладів.

Науково-дослідницька діяльність викладачів кафедри практичної психології узгоджується з пріоритетним напрямком наукової та науково-технічної діяльності університету й актуальними проблемами підготовки фахівців у галузі психології.

У 2010 році завершено дослідження за темою наукової роботи: “Соціально-перцептивні основи професійної діяльності практичних психологів“ (керівник – доктор філософських наук, професор Н.В.Скотна). У площині даної проблематики з’ясовано основні компоненти соціальної перцепції, вивчено їх вплив на формування особистості майбутнього практичного психолога. Досліджено особливості соціально-перцептивного впливу на особистість у різноманітних сферах життєдіяльності людини. Сформульовано рекомендації щодо формування професійних умінь роботи практичного психолога з різними категоріями клієнтів та ефективної соціальної взаємодії з ними.

Результати здійсненої роботи впроваджено у роботу психологів Самбірської виховної колонії для проведення просвітницької, консультаційної, корекційної роботи з вихованцями; під час проведення постійнодіючих тренінгів ”Профілактика насильства” для спеціалістів, що працюють з різними верствами населення та у роботі дорадчого органу з сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах у Самбірському, Дрогобицькому, Трускавецькому міських центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Проведено науково-практичні семінари разом з управлінням освіти Самбірської міської ради щодо надання кваліфікаційної допомоги педагогам та практичним психологам міста. Розроблено та апробовано програму соціально-психологічного тренінгу для батьків “Формування у батьків навичок адекватного вибору імперативних і діалогічних виховних впливів“. Розроблено та впроваджено соціально-психологічний тренінг, спрямований на розвиток рефлексивних здібностей, вміння об’єктивно аналізувати свою поведінку та поведінку колег у професійних ситуаціях, уміння адекватно сприймати себе як фахівця.

Матеріали наукового дослідження представлені у 120 статтях.

З 2011 року викладачі кафедри включились у розробку нової проблематики ”Психологічні особливості формування цінностей молоді в контексті трансформаційних суспільних процесів” (керівник – доктор філософських наук, професор Н.В.Скотна). За час роботи над темою підготовлено 1 монографію (Скотна Н.В. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді / Н.Скотна, М.Міхальченко. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 309 с.) та 77 статей загальним обсягом 49,3 друк. арк. (62 із них у фахових виданнях).

Завідувач кафедри практичної психології – доктор філософських наук, професор Н.В.Скотна є членом наукових рад по захисту дисертацій (спеціалізована вчена рада Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; спеціалізована вчена рада Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова) і редакційної колегії наукових видань (“Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ“ (м. Дрогобич), “Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний соціально-гуманітарний часопис“ (м. Тернопіль)). Також Н.Скотна є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з філософських дисциплін (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1367 від 25.11.2011 року).

Викладачі випускових кафедр та факультету в цілому підтримують наукові зв’язки з НАПН України, Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Прикарпатським національним університетом імені В.Стефаника, Тернопільським національним педагогічним університетом імені В.Гнатюка.

Співпраця з науковими закладами України пов’язана з рецензуванням підручників та посібників, опонуванням дисертацій.

Впродовж звітного періоду налагоджувались міжнародні зв’язки з факультетом психології Українським вільним університетом (м. Мюнхен). Міжнародні угоди, укладені між університетами Варшавською академією спеціальної педагогіки ім. М.Гжегожевської, Державною вищою професійною школою ім. Яна Гродка в Саноку, Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (факультет педагогіки та психології), Інсбрукський університет (Австрія), Полонійною академією в Ченстохові, Віденською педагогічною академією (Австрія) передбачають виконання спільних розробок на основі напрямків наукових досліджень факультету.

Викладачі факультету мають можливість представляти свої наукові пошуки, беручи участь у міжнародних наукових конференціях та семінарах (м. Люблін (Польща), м. Ерфурт (Німеччина), м. Ваймор (Німеччина), м. Софія (Болгарія)). Викладачі факультету презентують свої наукові доробки у “Польському педагогічному щорічнику”. Передбачається, що така форма співпраці стане традиційною.

Студентська науково-дослідна робота представлена декількома напрямками. Це студентські наукові конференції, предметні олімпіади, робота студентської науково-дослідної формації та проблемних груп за напрямками тематичних досліджень.

У межах студентської науково-дослідницької формації імені А. Княжинського, студентського клубу „Волонтер” здійснюється реальна розробка дослідницьких проектів (регіональні опитування, анкетування, моніторинг соціально-психологічної ситуації тощо). Такі форми роботи суттєво оптимізують експериментально-дослідницький аспект практичної парадигми у підготовці психологів, стимулюють канали їх професійної підготовки.

У рамках науково-дослідницької роботи студентів організована робота проблемних груп під керівництвом кандидатів психологічних наук, доцентів кафедри практичної психології З.В.Спринської, Л.І.Гаврищак.

Під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента З.В. Спринської та викладача кафедри Р.М. Хавули студенти залучені до проведення досліджень у Самбірській виховній колонії з метою подальшої організації практичної допомоги засудженим.

Організуються і проводяться студентські предметні наукові олімпіади (І Всеукраїнський тур). Студенти факультету беруть участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади.

Щорічно у березні проводиться факультетська студентська наукова конференція, в якій беруть участь до 15-20 % студентів. Кращі доповіді рекомендуються до участі в конкурсах та до друку у наукових збірниках. На факультеті видається ”Вісник соціально-гуманітарного факультету”, де друкуються статті викладачів та студентів факультету з актуальних питань психологічної та педагогічної науки.

Студенти Галич Х. (2010 р), Курило Ю. (2011 р.) були переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі педагогічної та вікової психології і нагороджені дипломами ІІІ ступеня. Студент Кузьмяк А. у 2012 р. був учасником першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі педагогічної та вікової психології. У 2013 р. до участі у конкурсі надіслано роботу студентки Васільєвої І.

Студенти Махневич І., Кузишин Х., Васільєва І., Гресько М., Сіромська О. були учасниками конференції «Психологія особистісної та соціальної креативності» (Львів, 22.12.2011р.).

Щорічно студенти беруть участь у VII, VIII, ІХ, Х науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Психологічні проблеми сучасності» (2009, 2010, 2011, 2012, Львів). Студенти Сіромська О., Васільєва І., Ліпецький І. були учасниками міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка та психологія: досягнення та перспективи» (1.12.2012., Київ). Студенти факультету беруть участь у всеукраїнських студентських наукових конференціях. За звітний період опубліковано 40 статей за участю студентів.