наукове життя

Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 25-річчя кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 25-річчя кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

      19 та 20 жовтня  2023 у  м. Тернополі відбувається Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 25-річчя кафедри...

ЧИТАТИ ДАЛІ
     

Напрям наукових досліджень: «Методологічні, теоретичні, прикладні і практичні проблеми психологічної підготовки майбутніх педагогів»; «Психологічні основи розвитку культури професійної діяльності майбутніх фахівців».

Наукова школа професора Савчина М.В.

Напрям наукових досліджень у попередні роки: Особливості становлення ідентичності в умовах глобалізаційних та цивілізаційних тенденцій.
Керівник наукової школи: Скотна Надія Володимирівна, доктор філософських наук, професор, ректор Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, завідувач кафедри практичної психології ДДПУ ім. Івана Франка, член спеціалізованої вченої ради у Національному педагогічному університеті імені М. Драгоманова (Д 26.053.16), член спеціалізованої вченої ради у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (К 36.053.01), член експертної ради ДАК; нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України, знаком «Відмінник народної освіти», Орденом «Св. Великомучениці Варвари», Знаком «Ушинський К.Д.». Член редакційної колегії вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ», Українського теоретико-методологічного соціо- гуманітарного часопису «Психологія і суспільство».
Основні наукові праці: за період науково-педагогічної діяльності опубліковано біля 150 наукових праць у їх числі 15 посібників та 5 монографій, зокрема:

 

1. Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії: Монографія. – Львів: Українські технології, 2005. – 384 с.

2. Цивілізаційні аспекти сучасного виховання // Lubelski rocznik pedagogiczny, XXV Lublin, 2005. – С.11–15.

3. Що таке розколота цивілізація? Українська реальність: Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку. Колективна монографія в з-х кн..Кн. І. Київ – Дрогобич, 2008.

– С.158–207.

4. Rodzina w perspektywie podejscia systemowego // Wartosc I Dobro rodziny. Miеdzynarodowy Kongres Naukowy. 12–13 maja 2009. – Lublin: KUL, 2009. – S. 6.

5. Ідентичність особистості: теоретико-емпіричний аналіз: Практичний посібник. – Дрогобич, редакційно — видавничий відділ ДДПУ, 2009. – 70 с. (у співавторстві Стець В.І., Середняцька І.Я.)

6. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді: Монографія. – Київ, Педагогічна думка 2010. – 309 с. (у співавторстві Михальченко М.І.).

Наукове керівництво захищеними дисертаційними роботами:

Гриник І.Я., 2005р., Психологічний аналіз кризи ідентичності у студентської молоді (19.00.01–загальна психологія, історія психології) кандидатська дисертація.

Анотація: Запропоновано визначення ідентичності як інтегративного феномену, що забезпечує відповідність внутрішнього психологічного змісту особистості тому, що нею презентується, а також захист особистого Я, реалізованість власної «Я концепції», переживання цілісності власного буття. Запропоновано тезу, що криза ідентичності означає невідповідність, розбіжність структури Его, дифузність у єдності переживань, когніцій, мотивацій поведінки особистості. Створено стандартизовану схему додаткового компонент-аналізу інтерв`ю для діагностики формально-динамічних і якісних показників ідентичності та її кризи.

Ваврик А.Й. 2008р., Психологічні засади індивідуалізації учбового процесу шестиліток (19. 00. 07 – педагогічна та вікова психологія) кандидатська дисертація.

Анотація: Визначено основні концептуально-теоретичні підходи до проблеми розвитку особистості, розкрито сутність поняття індивідуалізації учбового процесу, з`ясовано специфіку особистісного онтогенезу в шестирічному віці та роль учбової діяльності як основного фактора розвитку шестилітніх першокласників. Обґрунтовано критерії, показники і рівні сформованості готовності дітей до школи, виявлено причини невстигання у першому класі, визначено місце і роль учителя в розвивальній та особистісно-орієнтованій системі навчання. Теоретично обґрунтовано й експериментально доведено, що процес психологічної готовності шестирічок до учбової діяльності залежить від їх індивідуально-психологічних особливостей, а індивідуалізація є потужним психолого-педагогічним засобом попередження невстигання та поглиблення процесу розвитку шестиліток. Запропоновано систему психолого-педагогічних рекомендацій щодо індивідуалізації учбового процесу шестирічних дітей.

Стець В.І. 2008р., Елітарність як концепт філософії освіти (09.00.10 – філософія освіти) кандидатська дисертація.

Анотація: наголошується на тому, що важливим питанням щодо організації освіти з метою формування еліти є диференціація навчання і насамперед, створення елітних навчальних закладів. Встановлено, що саме вища освіта може повною мірою сприяти самовизначенню елітарної особистості. Домінантами цього є ціннісні орієнтації, життєві установки та панівні в молодіжному середовищі настрої.

Спринська З.В. 2008р. Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості (19.00.01– загальна психологія, історія психології) кандидатська дисертація.

Анотація: З`ясовано, що ступінь значимості термінальних цінностей і сфер людського існування, які представлені в житті кожної людини, пов`язаний з окремими показниками агресивної поведінки, за допомогою яких відбувається реалізація бажань і прагнень особистості. Встановлено взаємозв`язок агресивної поведінки з ціннісними орієнтаціями, сферами життєдіяльності людини, а також адаптивними та комунікативними властивостями особистості, що суттєво впливають на процес соціальної регуляції поведінки. Розглянуто психологічні характеристики осіб з різним рівнем прояву агресії, зокрема, з високим і низьким рівнями індексів агресивності та ворожості.

Борисенко З.Т. 2008р. Психологічні особливості імперативних та діалогічних впливів батьків на підлітків (19. 00. 07 – педагогічна та вікова психологія) кандидатська дисертація.

Анотація: З`ясовано, що батьки у взаємодії з підлітками використовують імперативні та діалогічні виховні впливи, співвідношення яких залежить від стилю батьківської виховної взаємодії з підлітком. Доведено, що у разі використання імперативних і діалогічних виховних впливів простежуються статеві особливості. Розроблено теоретико-методологічні засади психокорекційної та профілактичної роботи з батьками підлітків. Створено й апробовано програму соціально-психологічного тренінгу «Формування у батьків навичок адекватного вибору імперативних і діалогічних виховних впливів» з метою сприяння конструктивній взаємодії батьків з підлітками.

Лялюк Г.М. 2008р. Психологічні особливості соціалізації підлітків в умовах родинної депривації (19. 00. 07 – педагогічна та вікова психологія) кандидатська дисертація.

Анотація: встановлено відмінності у структурі соціалізації підлітків-вихованців дитячих будинків та підлітків з родин. З`ясовано, що у підлітків-вихованців дитячих будинків вищий рівень тривожності, почування самотності, інтенсивності функціонування механізмів захисту, а саме: регресії, заміщення, компенсації у порівнянні з їх ровесниками з родин. Показано необхідність ресоціалізації депривованих підлітків, завдяки чому вони зможуть підвищити свою самооцінку та самоповагу, гармонізувати Я-концепцію та самосвідомість. Обґрунтовано засоби оптимізації особистісного зростання підлітків дитячих будинків і шляхи процесу їх успішної соціалізації. Впроваджено «Програму роботи практичного психолога з оптимізації особистісного зростання підлітків-вихованців дитячих будинків», яка є ефективним психологічним засобом особистісного зростання підлітків, сприяє розвитку успішності соціалізації у цілому.

Ашиток Н.І. 2011р. Мовна картина світу у філософсько-освітньому дискурсі (09.00.10 – філософія освіти) докторська дисертація.

Анотація: У дослідженні вперше визначається мовна картина світу у філософсько- освітньому вимірі, вивчається взаємодія раціональної і ірраціональної форм пізнання у процесі становлення цієї картини, її роль у формуванні креативної, гуманітарно-спрямованої мовної картини світу; аналізується специфіка її утворення на рівні загального (національна мова), окремого (мова соціальної групи) та одиничного (мовна картина світу особистості). У дисертаційній роботі обґрунтовується ефективність суб`єкт-суб`єктної освітньо-виховної парадигми у процесі становлення мовної картини світу; показана своєрідність її утворення як чинника захисту національної ідентичності молодого покоління в умовах глобалізації. Мовна картина світу досліджується як основа пізнавальної активності дітей і молоді. У роботі з`ясовується сутність процесу соціалізації в контексті перетворення людської історії на внутрішній скарб особистості, репрезентантом якого є мовна картина світу, та вивчається культурно-національний аспект цієї картини у філософсько-освітньому вимірі.

Гнатів З.Я. 2012р. Біблійні мотиви в українській культурі як предмет соціально- філософської рефлексії. – (09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії) кандидатська дисертація.

Дисертація присвячена проблемі біблійних мотивів у знакових системах української культури. У роботі визначено основні мотиви Біблії: Бог, Його воля, буття людини, її місце у всесвіті, гріховність, спасіння, які у знакових системах української культури конкретизовані: а) мотивом серця як «внутрішньої людини» («філософія серця», «кордоцентризм», «екзистенційність» світовідчуття і світорозуміння); б) провіденціалістськими ідеями; в) есхатологічними, месіанськими, сотеріологічними мотивами. У знакових системах української культури встановлено «злиття горизонтів» тексту Біблії і буття суб’єкта української культури на підставі Слова, пізнання якого є шляхом до соціально-філософської рефлексії про себе і світ навколо себе. Встановлено, що «філософія серця», кордоцентризм є основним біблійним мотивом, парадигму якого виявлено в українській філософсько-літературній традиції, у традиції національного виховання, мистецтві, політичній культурі.

Доробок наукової школи (цінність отриманих результатів). Проаналізовано історичні етапи становлення концепції ідентичності та окреслено смислове поле ідентичності в сучасному цивілізаційному просторі, узагальнено наукові, теоретичні концепції ідентичності у вітчизняній і зарубіжній філософії, соціології та психології. Проведено системний аналіз змісту, структури, основних механізмів становлення, а також засобів формування та взаємодії особистісної і соціальної ідентичності. Визначено фундамент плюралізації ідентичності та динаміка взаємодії особистісної і соціальної ідентичності в умовах цивілізаційно-культурних зрушень. Встановлено основні тенденції формування та трансформацій ідентичності в сучасному суспільстві. Запропоновано шляхи і форми подолання кризи ідентичності у сучасному українському суспільстві.

Співпраця з вищими навчальними закладами України. Кафедра практичної психології співпрацює з Національним педагогічним університетом ім. М.Драгоманова. Основний напрямок наукових розробок проходить у площині вивчення соціокультурної динаміки цінностей у дискурсі модернізації сучасної освіти. Результатом співробітництва є участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, спільні монографії.

Основний напрямок спільних наукових пошуків з Інститутом психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського полягає в обгрунтованні компонентного складу показників ідентичності як концептуальних (біполярних) утворень, що містять на протилежних полюсах ознаки зрілої ідентичності та неідентичності (кризи). Результатом співробітництва є захист кандидатських дисертацій.

Співпраця з відділом соціальних проблем вищої освіти та виховання студентської молоді Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України. Напрям спільних досліджень полягає у вивченні сутності процесу демократизації вищої освіти, що на рівні активності особистості та студентських колективів проявляє себе як комплекс чинників формування ідентичності. Результатом співробітництва є спільні монографії.

Співробітництво із зарубіжними організаціями. Кафедра практичної психології співпрацює з Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща). Основний напрямок співпраці полягає в обміні досвідом роботи в інклюзивних групах (угода про співпрацю Люблін (жовтень 2012р.). Результатом співпраці з Полонійною академією в Ченстохові (Польща) є обмін досвідом в організації психологічної служби (угода про співпрацю Ченстохова (березень 2012р.).

Представники наукової школи:

Москалець В. П. — доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології ДДПУ ім. Івана Франка.

Напрями наукових досліджень: психологічні основи виховання духовності в українській національній школі.

Основні праці: за час педагогічної діяльності опубліковано 102 праці, зокрема (5-7 праць):

1. Москалець В. «Лад» чи «мір»? – Важка проблема української національної ідеї / В.Москалець // Психологія і суспільство. – Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис, 2012. – № 1 (47). – С. 8–16.

2. Москалець, В.П. Постановка проблеми професійного іміджу українських правоохоронців / В.П.Москалець // Збірник наукових праць. – № 62. – Серія: Педагогічні та психологічні науки / Головний редактор – Потапчук Є.М. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2012. – С. 200–205.

3. Москалець В. Три сили для людини від «Великого Інквізитора» з позицій «канонічної психології» за В.А.Роменцем / В.Москалець // Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис, 2012. – № 2 (48). – С. 7– 14.

4. Москалець В.П., Колтунович Т.М. Психічне вигорання – реальність чи вигадка? / В.П.Москалець, Т.М.Колтунович // Практична психологія та соціальна робота, 2012. – № 1 (154). – С. 58– 66.

5. Москалець В.П. Психологія особистості. Навчальний посібник / Віктор Москалець. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2013.

Стець В.І. – кандидат філософських наук, доцент кафедри практичної психології ДДПУ ім. Івана Франка.

Напрями наукових досліджень: особливості ідентифікаційних процесів потенційно елітарної особистості.

Основні праці: за час педагогічної діяльності опубліковано 44 праці, зокрема (5– 7 праць):

1. Феномен самовизначення у сучасному українському суспільстві. – Формування цінностей сучасної особистості: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2007 – С. 5 – 8. (у співавторстві Скотна Н.В.).

2. Національна еліта в умовах сучасного українського суспільства – Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2007. – № 7 (30). – С. 81 – 83.

3. Система цінностей української еліти // Вісник Прикарпатського університету: філософські і психологічні науки. – Вип. ХІ. – Івано-Франківськ: ПНУ. – 2008. – С. 96– 99.

4. Ідентичність особистості: теоретико-емпіричний аналіз: Практичний посібник. – Дрогобич, редакційно- видавничий відділ ДДПУ, 2009. – 70 с. (у співавторстві Скотна Н.В., Середницька І.Я.).

5. Особливості соціокультурної ідентифікації сучасного студентства // Етнос. Культура. Нація: Збірник тез VII міжнародної науково-практичної конференції – Дрогобич, 2010. – С. 31 – 36. (у співавторстві Скотна Н.В.).

6. Особливості самовизначення молоді в умовах глобалізації // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Вип 3: збірник наукових праць – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І. Франка, 2012. – С.317– 320.

Борисенко З.Т. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології ДДПУ ім. Івана Франка.

Напрями наукових досліджень: Вплив ідентифікаційних процесів на взаємодію батьків з підлітками.

Основні праці: за час педагогічної діяльності опубліковано 20 праць, зокрема (5– 7 праць):

1. Особистість у соціальному просторі (філософський аспект) / Зоряна Борисенко / // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 1999. – Випуск IV. – С.111– -123.

2. Місце духовності в становленні громадянина України / Зоряна Борисенко / // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського університету, 2000. – Випуск 5. – Частина ІІ. – С. 241– 244.

3. Психологічний аналіз стилів батьківської виховної взаємодії з підлітками / Зоряна Борисенко / // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно- видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – Випуск 25. Психологія. – С. 179–190.

4. Психологічний аналіз стилів батьківської виховної взаємодії з підлітками / Зоряна Борисенко / // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно- видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – Випуск 25. Психологія. –С. 179–190.

5. Психологічні засоби оптимізації адекватного вибору імперативних та діалогічних виховних впливів батьків на підлітків / Зоряна Борисенко / // Науковий вісник

Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць. Серія «Психологічні науки» / за ред. С.Д. Максименка, Н.Є. Євдокимової. –Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – Вип. 8. –Том 2. – С. 37–42.

Спринська З.В. — кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології ДДПУ ім. Івана Франка.

Напрямки наукових досліджень: ціннісна сфера особистості: психологічний аспект.

Основні праці: за час педагогічної діяльності опубліковано 23 праці, зокрема:

1. Ціннісні орієнтації та гендерні особливості особистості в межах молодіжної субкультури / Зоряна Спринська // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич, 20 – 21 травня 2005 року. – С. 409 – 413.

2. Аналіз значущості термінальних цінностей та їх порівняльна характеристика у хлопців і дівчат / Зоряна Спринська // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – 2006. – Т.7, вип. 9 – С. 371 –380.

3. Гендерний аспект ціннісних орієнтацій молоді / Зоряна Спринська // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2007. – 19. – С. 56–65.

4. Взаємозв’язок агресивної поведінки особистості з її ціннісними орієнтаціями / Зоряна Спринська // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. –2007. – № 4 –5 – С. 157 – 159.

5. Гендерні особливості ціннісних орієнтацій сучасної української молоді / Зоряна Спринська // Європейський спільний простір та освітні перетворення в Польщі й Україні (1989 – 2006) : Перспективи і проблеми / за ред. М. Чепіль і

Р. Кухи. – Дрогобич: Ред.-вид. Відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2007. – С. 320 – 326.

6. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій вихованців колонії / Зоряна Спринська // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2012. – Вип. 17. – С. 553 – 565.

7. Психологія особистості : тексти лекцій [для студентів спеціальностей «Психологія», «Практична психологія»] / Зоряна Спринська. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012 р. – 175 с.

Попіль М.І. — кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології ДДПУ ім. Івана Франка.

Напрями наукових досліджень: дослідження психологічних особливостей та основних регулятивних механізмів професійної ідентичності, із визначенням можливостей її цілеспрямованого формування; профілактика професійних деструкцій.

Основні праці: за час педагогічної діяльності опубліковано 29 праць, зокрема:

1. Попіль М.І. Розвиток ідентичності як основа становлення духовності особистості / М.І.Попіль // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія: [зб. наук. праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименко, М.В. Папучі]. – Київ – Ніжин, 2008. – Т. 10. – Вип.6. – Ч.2. – С. 180 – 183.

2. Попіль М.І. Проблема формування ідентичності майбутніх медсестер у процесі Професійної підготовки М.І.Попіль //Актуальні проблеми психології. Проблеми психології творчості: [зб. наук. праць / ред. В.О. Моляко]. – Т.12. – Вип.6. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. – 2009. – С. 249 – 256.

3. Суть та роль ідентичності у становленні особистості / Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: [зб. наук. праць]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – Вип.25. Психологія.

– С. 96 – 108.

4. Попіль М.І. Вивчення впливу смислових орієнтацій на становлення професійної ідентичності медичних працівників / Марія Попіль // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; [Заг. ред. Є.І.Коваленко]. – Ніжин: НДУ

ім. М. Гоголя, 2011. –С. 222 – 226.

5. Попіль М. І. Професійно-особистісні якості вчителів початкової школи як підґрунтя для формування професійної ідентичності / Марія Попіль // Збірник наукових праць № 60. Серія : педагогічні та психологічні науки; [гол. ред. Потапчук Є. М.]. – Хмельницький : Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2011. – С. 187–190.

Хавула Р.М. — викладач кафедри практичної психології ДДПУ ім. Івана Франка.

Напрями наукових досліджень: батьківство як обов`язковий елемент особистісної ідентичності

Основні праці: за час педагогічної діяльності опубліковано 10 праць, зокрема:

1. Батьківство як психологічний феномен / Роман Михайлович Хавула // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред.

С.Д. Максименка. Т. XI, част. 1. – К., 2009. – С. 554¬562. – (Інститут психології

ім. Г.С. Костюка АПН України).

2. Вплив структури батьківської сім`ї на психологічну готовність юнаків до батьківства / Роман Михайлович Хавула // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. VII, Вип. 21. – К., 2009. – С. 215–220.

3. Психолого-педагогічні чинники формування психологічної готовності юнаків до батьківства / Роман Михайлович Хавула // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 10. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 771–781.

4. Стосунки з батьками в сім`ї як основа формування уявлень про майбутнє ставлення до власних дітей / Роман Михайлович Хавула // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко, Н. Скотна,

М. Боришевський та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять четвертий. Психологія. – С. 191 – 203.

5. Емпіричне дослідження готовності до батьківства в юнацькому віці / Роман Михайлович Хавула // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко, Н. Скотна, О. Галян та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск 27. Психологія.

– С. 139-153.

6. Психологічний аналіз ціннісних орієнтирів у юнацькому віці / Роман Михайлович Хавула // Збірник наукових праць молодих учених педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький,

А. Душний, І. Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 231–237.

7. Психологічні особливості подружньої сумісності / Роман Михайлович Хавула // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Вип. 3. –Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 258–267.

Гринечко А.Я. – викладач кафедри практичної психології ДДПУ ім. Івана Франка.

Напрями наукових досліджень: особливості самовизначення та ідентичності сучасної молоді

Основні праці: за час педагогічної діяльності опубліковано 15 праць, зокрема:

1. Феномен взаємовпливів тривожності та ідентичності в контексті особистісного розвитку / А. Я. Гринечко // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. XI, част. 1. – К., 2009. – С. 85–92.

2. Співвідношення рівнів самооцінки та тривожності сучасної молоді

/ А. Я. Гринечко // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, Дрогобич, 15 – 16 травня 2009 року / Наук. Ред.С.А. Щудло. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 272–276.

3. Особистісне самовизначення школяра-підлітка як механізм його соціалізації / А. Я. Гринечко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливи та вияви» (14-15 травня 2009 р.). – Чернівці: Книга – XXI, 2009. – С.59–62.

4. Емпіричний аналіз чинників особистісного самовизначення в старшому підлітковому віці / А.Я. Гринечко // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко, Н. Скотна, М. Боришевський та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять четвертий. Психологія. – С 105–116.

5. Особливості самовизначення тривожних підлітків / А.Я. Гринечко // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка,

Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 12. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, – С. 260–270.

6. Самоактуалізація як регулятор процесу особистісного самовизначення / А.Я. Гринечко // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко, Н. Скотна, О. Галян та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск 27. Психологія. – С. 198–181.

7. Зміст ціннісного самовизначення в старшому підлітковому віці

/ А.Я. Гринечко // Збірник наукових праць молодих вчених педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький,

А. Душний, І. Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 199–205.

Тепла Марія Йосипівна — викладач кафедри практичної психології ДДПУ

ім. Івана Франка.

Напрями наукових досліджень: Ціннісна складова етнічної ідентичності

Основні праці: за час педагогічної діяльності опубліковано 28 праць:

1. Виховання студентської молоді – один з напрямків соціально-педагогічної діяльності ВНЗу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми соціальної роботи та професійна підготовка до неї: теорія, практика» Самбір 2002. – С.246.

2. Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості. // Проблеми загальної і педагогічної психології . Збірник наукових праць Інституту психології НАПН України імені Костюка, т. ХІІІ. Ч.2, 2011. С. 399–407. – фахове видання

3. Аналіз ціннісних орієнтацій особистості студента http://www.zavaпtag.com/docs/7/iпdex- 1935242-4.html?page=9 Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства»,

23–24 лютого 2012р., Кременчук. (0,15 друк.арк.) – фахове видання

4. Проблема ціннісних орієнтацій як чинника розвитку суб`єктності в юнацькому віці (для публікації в віснику Соціально-гуманітарного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка ).

Колечко Остап Федорович — викладач кафедри практичної психології ДДПУ ім. Івана Франка.

Напрями наукових досліджень: Розвиток професійної ідентичності у студентів – майбутніх вчителів початкових класів».

Основні праці: за час педагогічної діяльності опубліковано 10 праць, зокрема:

1. Колечко О.Ф. Психологічний аналіз проблеми особистісної та соціальної ідентичності / Остап Колечко // Молодіжна політика: проблеми і перспективи: Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – С.199–201.

2. Колечко О.Ф. Феномен професійної ідентичності в контексті соціалізації сучасної молоді / Остап Колечко // Молодіжна політика: проблеми і перспективи: Матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – С.173–176.

3. Колечко О.Ф. Психологічні особливості розвитку професійної ідентичності установлені професіонала / Остап Колечко // Проблеми гуманітарних наук: Наук. записки ДДПУ / Редколегія: Т. Біленко (гол. ред.),

Н. Скотна, та ін. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2010. – Вип. 25 – С. 14–26.

4. Колечко О.Ф. Взаємозв’язок Его-ідентичності психологічної служби у професійно- технічних навчальних закладах / Остап Колечко // Педагогіка і психологія професійної освіти: Наук. — метод журн. / Редколегія: Н.Г. Ничкало (гол. ред.), Ю.Я. Баболо, Р.О. Корж та ін. — Львів ПЦВ Нац. Універ. «Львівська політехніка», 2010. – Вип. № 1 – С. 125–136.

5. Колечко О.Ф. Динаміка становлення професійної ідентичності майбутніх учителів початкових класів / Остап Колечко // Педагогіка і психологія професійної освіти: Наук- метод. журн. / Редколегія: Н.Г. Ничкало ( гол. ред.), Ю.Я. Баболо, Р.О. Корж та ін. – Львів ПЦВ Нац. Універ. «Львівська політехніка», 2010. – Вип. № 5 – С. 113–143.

6. Колечко О.Ф. Динаміка образу «Я – майбутній професіонал» як ціннісна орієнтація студентів – учителів початкових класів / Остап Колечко // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редколегія: В. Ільницький, А.Душний, І. Зимомря та ін. – Дрогобич: Посвіт, – С. 22 – 230.

Бандура Г.Р. — викладач кафедри практичної психології ДДПУ ім. Івана Франка.

Напрями наукових досліджень: Емоційні чинники кризи ідентичності особистості у період дорослішання.

Основні праці: за час педагогічної діяльності опубліковано 17 праць, зокрема (5–7 праць):

1. Особливості проявів емоційної сфери студентів / Галина Бандура // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 31. Серія: психологічні науки: Збірник наукових праць у 3-х т. — Чернігів: ЧДПУ, 2005. – №31 – Т.1. – С.12 – 16.

2. Соціально-психологічні детермінанти психоемоційної активності студентів / Галина Бандура // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – №18 (42). – С.220 – 226.

3. Закономірності розвитку емоційної сфери особистості в онтогенезі / Галина Бандура //Вісник соціально-гуманітарного факультету. Вип. ІІ. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – С.168 – 172.

4. Психологічні особливості емоційних станів вихованців пенітенціарного закладу / Галина Бандура // Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського / Збірник наукових праць. Одеса, 2010.

– С.97 – 103.

5. Ідентичність особистості: психологічний аспект / Галина Бандура // Психологічні проблеми сучасності: Тези ІХ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 2012. – С. 7–8.

6. Особливості становлення ідентичності в ранньому підлітковому віці / Галина Бандура // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 3. Дрогобич: Просвіт, 2012. – С.213–219.

Спільна світлина

Спільна світлина

Група П-41; ПП 44

Викладачі кафедри

ВИПУСКОВА ГРУПА ПП-42 (2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК)