МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

Деталі попередньго оновлення ►
Добавлено методичні матеріали з СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (26.11.2019)

Арттерапія (Спринська З.В.) ►

Діагностичний інструментарій з АРТТЕРАПІЇ:

Анотація до курсу:

Арт-терапія є однією з основних форм практичного застосування професійних можливостей психолога шляхом використання арт-терапевтичних технік з метою надання клієнтам необхідної психотерапевтичної допомоги. Тому навчальний курс арт-терапії займає чільне місце серед дисциплін практичної підготовки фахівця-психолога.

В основі програми лежить поєднання двох основних принципів: принципу ступеневості та єдності теоретичної і практичної підготовки. Перша та друга теми програми складають першу ступінь арт-терапевтичної підготовки, що є необхідним для підготовки арт-терапевта. Друга ступінь (третя-сьома теми) забезпечує поглиблену підготовку спеціаліста-арт-терапевта. Окрім двох основних принципів, у програмі закладено також принцип відносної автономності кожної теми програми.

Навчальний курс включає загальні проблеми та основні теоретичні підходи в арт-терапії; основні фактори психотерапевтичного впливу в індивідуальній та груповій арт-терапії, особливості арт-терапевтичної роботи з клієнтами різних вікових категорій та з різними категоріями клієнтів.

Метою вивчення даного курсу є навчити студентів здійснювати підбір відповідних технік арт-терапії у роботі з клієнтами різних вікових категорій, з різноманітними психічними, психологічними і соціальними проблемами та проводити арт-терапевтичний процес.

Гендерна психологія (Спринська З.В.) ►

Анотація до курсу:

Предметом «Гендерної психології» є вивчення особливостей психіки, які пов’язані зі статтю (порівняльна характеристика чоловіка і жінки, психологія чоловіка, психологія жінки, гендерна соціалізація, психологія гендерних стосунків).

Метою викладання навчальної дисципліни «Гендерна психологія» є забезпечення системи психологічних знань та практичних вмінь щодо діяльності психолога у різноманітних сферах його практичної діяльності. У процесі засвоєння навчального матеріалу студенти отримують знання щодо особливостей функціонування людини як статевої істоти через призму соціально-психологічних знань. Ознайомлення з основами гендерної психології надасть змогу майбутнім спеціалістам розглядати дискусійні моменти у взаємостосунках статей не тільки з позиції прав жінок чи чоловіків, а, передусім, з позиції паритету, прав і можливостей гендеру. Гендерна психологія включає аналіз концептуальних підходів і досліджень, що стосуються засвоєння гендерних ролей, їх характеру в сім’ї та соціумі. Зміст дисципліни орієнтує психологів на практичну допомогу дітям, дорослим у вирішенні проблем гендерного характеру, на розвиток уміння здійснювати гендерний аналіз соціально-культурних і суспільно-економічних явищ, експертизу навчально-виховних технологій, гендерну експертизу конфліктів та життєвих криз.

— Дитяча психологія (Галян О.І.)

Корекційно-реабілітаційні служби (Хавула Р.М.) ►
 • Програма з дисципліни «Корекційно-реабілітаційні служби»
 • Література до дисципліни
 • Тематика семінарських занять з дисципліни
 • Завдання для самостійної роботи студентів
 • Завдання для поточного контролю (тести)
 • Індивідуальні завдання
 • Завдання для підсумкового контролю (заліку; екзамену)
 • Тематика лекцій
 • Конспекти лекцій з дисципліни «Корекційно-реабілітаційні служби»
Анотація до курсу:

Математичнi методи в психологiї (Волошин С.М.) ►

— Методологiя i органiзацiя наукових дослiджень в психологiї (Галян І.М.)

— Організація психологічної служби (Посацький О.В.)

— Організація та зміст спеціальної психологічної допомоги (Гриник І.Я.)

Основи психологiчного консультування (Борисенко З.Т.; Гринців М.В.) ►

—  Патопсихологiчна дiагностика дiтей з вадами розвитку (Спринська З.В.)

— Педагогiчна та професiйна психологiя (Ригель О.В.)

— Пенiтенцiарна психологiя (Галян І.М.)

Політична психологія (Посацький О.В.) ►

Анотація до курсу:

— Порушення мовленнєвого та сенсорного розвитку дітей (Каут Н.М.)

— Практикум з психокорекції (Борисенко З.Т.)

— Практикум з психології (Волошин С.М.)

—Практикум з розвитку емоцiйної сфери особистостi (Попіль М.І.)

— Профiлактика гандикапiзму (Гринців М.В.)

Психодіагностика (Спринська З. В.) ►
Програма з дисципліни «ПСИХОДІАГНОСТИКА»

Діагностичний інструментарій з ПСИХОДІАГНОСТИКИ:

Анотація до курсу:

Навчальна дисципліна «Психодіагностика» є однією з основних форм застосування професійних можливостей психолога шляхом використання дослідницьких методів, зокрема методик та тестів. Психодіагностична діяльність є фундаментальною – часто початковою та кінцевою у роботі практичного психолога та невід’ємною складовою професіоналізму психолога.

Метою навчального курсу «Психодіагностика» є забезпечення психологічних знань та практичних вмінь здійснення психодіагностичної діяльності як складової професійної діяльності психолога у сфері практичної психології.

— Психологiя впливу (Галян О.І.)

— Психологія інформаційних воєн (Подоляк Н.М.)

Психологiя життєвих криз та кризове консультування (Попіль М.І.) ►

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ З ДИСЦИПЛІНИ:

— Психологiя залежної поведiнки (Гаврищак Л.І.)

Психологiя здоров'я (Попіль М.І.) ►

  • Програма з дисципліни «Психологiя здоров’я »
  • Література до дисципліни
  • Тематика семінарських занять з дисципліни
  • Завдання для самостійної роботи студентів
  • Завдання для поточного контролю (тести)
  • Індивідуальні завдання
  • Завдання для підсумкового контролю (екзамену)
  • Тематика лекцій
  • Конспекти лекцій з дисципліни «Психологiя здоров’я»

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ З ДИСЦИПЛІНИ:

— Психологія життєвого шляху особистості (Волошин С.М.)

— Психологiя сiмейного виховання (Гаврищак Л.І.)

Психологія конфлікту (Гаврищак Л.І.) ►

Психологія постравматичного стресу і ПТСР (Попіль М.І.) ►

  • Програма з дисципліни «Психологія постравматичного стресу і ПТСР»
  • Література до дисципліни
  • Тематика семінарських занять з дисципліни
  • Завдання для самостійної роботи студентів
  • Завдання для поточного контролю (тести)
  • Індивідуальні завдання
  • Завдання для підсумкового контролю (екзамену)
  • Тематика лекцій
  • Конспекти лекцій з дисципліни «Психологія постравматичного стресу і ПТСР»

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ З ДИСЦИПЛІНИ:

Психологія праці (Посацький О.В.) ►

— Психологія професійної кар’єри (Ригель О.В.)

Психологія управління (Посацький О.В.) ►

— Психологічна допомога дітям, що зазнали насильства (Волошин С.М.)

— Психологічний супровід дітей з вадами мовлення

— Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами (Ригель О.В.)

— Психологічний супровід інклюзивної освіти (Гринців М.В.)

Психологічні проблеми спілкування (Попіль М.І.) ►

— Психологiчнi технологiї роботи з почуттями та поведінковими проблемами (Галян О.І.)

— Психотерапія осіб з обмеженнями життєдіяльності (Стець В.І.)

— Психофiзiологiя (Галян І.М.)

— Реабiлiтацiйна психологiя (Дуб В.Г.)

— Сiмейне консультування (Дуб В.Г.)

Спеціальна психологія (Спринська З.В.) ►

Анотація до курсу:

— Сучаснi методи психологiчного тренiнгу (Подоляк Н.М.)

Юридична психологія (Спринська З.В.) ►

Анотація до курсу:

Юридична психологія є однією з основних форм практичного застосування професійних можливостей психолога у галузі суспільних відносин, що регулюються правом. Широкі аспекти пізнання особливостей юридичної практики та розробки рекомендацій щодо її удосконалення передбачають проведення комплексних досліджень юристів і психологів стосовно з’ясування характеристик численних позицій, які визначають специфіку всіх напрямів правозастосовної діяльності. Тому навчальний курс юридичної психології займає важливе місце серед дисциплін практичної підготовки фахівця-психолога.

Метою навчальної дисципліни «Юридична психологія» є забезпечення системи психологічних знань та практичних вмінь щодо діяльності психолога у сфері права. У процесі засвоєння навчального матеріалу студенти отримують знання щодо роботи юридичного психолога у слідчій, судовій, кримінальній та пенітенціарній сферах діяльності.

Важливо активізувати мисленнєву діяльність в ході психологічного аналізу юридично релевантних ситуацій, закріпити навички узагальнення юридичних фактів та виведення на їх основі психологічних закономірностей, навчитися будувати психологічний прогноз розвитку ситуації або діяльності конкретного суб’єкта, що має значення у правовому аспекті.

Діагностика профпридатності (Спринська З.В.) :

Психологія агресії (Спринська З.В.) :

Анотація до курсу:

Метою дисципліни «Психологія агресії» є: сформувати знання про цілі, функції та види агресії, основні теорії агресії, основні детермінанти агресії; механізми становлення агресивної поведінки людини, методи психологічної діагностики агресії та агресивності.

Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях (Попіль М.І.) :

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ З ДИСЦИПЛІНИ:

Стець Валентина Іванівна — кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології
Галян Ігор Михайлович — доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології
Галян Олена Іванівна — доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології
Борисенко Зоряна Тарасівна — кандидат психологічних наук; доцент; доцент кафедри практичної психології.
Волошин Світлана Миклолаївна — кандидат педагогічних наук; доцент кафедри практичної психології.
Дуб Віра Григорівна — кандидат психологічних наук; доцент кафедри практичної психології.
Гриник Ірина Ярославівна — кандидат психологічних наук; доцент; доцент кафедри практичної психології.
Гаврищак Любов Іванівна — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології
Каут Наталія Миколаївна — старший викладач кафедри практичної психології.
Подоляк Наталія Михайлівна — кандидат психологічних наук; доцент кафедри кафедри практичної психології.
Посацький Олександр Васильович — кандидат психологічних наук; доцент; доцент кафедри практичної психології.
Попіль Марія Іванівна — кандидат психологічних наук; доцент; доцент кафедри практичної психології.
Ригель Олеся Володимирівна — кандидат психологічних наук; доцент кафедри практичної психології.
Спринська Зоряна Валентинівна — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології
Гринців Мар’яна Василівна — кандидат психологічних наук, викладач кафедри практичної психології.
Хавула Роман Михайлович — кандидат психологічних наук; доцент кафедри практичної психології.