Шановні колеги!

   У 2024 році редколегія наукового видання «Проблеми гуманітарних наук» Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка запрошує науковців до публікації власних наукових розробок, не  опублікованих раніше.  Для наукових робіт відсоток оригінальності має бути від 75%.   З УМОВАМИ ПУБЛІКАЦІЇ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЛИСТІ ЗА ЛЮТИЙ 2024 року (Випуск № 53)

ЗБІРНИК «ПРОБЛЕМИ ГУМАНIТАРНИХ НАУК» Серія «Психологія» має ФАХОВУ РЕЄСТРАЦІЮ КАТЕГОРІЯ «Б»: Наказ МОН України № 1166 від 23 грудня 2022 року (додаток 3), а також індексується у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus

 Кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідетифікатор DOI  (digital object identifier)

Редакція приймає статті, повністю підготовлені до друку в збірнику наукових праць.

Ознайомитись з Випуском № 52 за 2023 рік

Ознайомитись з Випуском № 51 за 2023 рік

Ознайомитись з Випуском № 50 за 2022 рік

Ознайомитись з Випуском № 49 за 2021 рік

Ознайомитись з Випуском № 47 за 2020 рік

Ознайомитись з Випуском № 45 за 2019 рік

  1. Приймаються статті обсягом від 10–15 сторінок: шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал 1,5, усі береги по 2,5 см.
  2. Подати УДК, номер ORCID (http://orcid.org/).
  3. Основна частина статті повинна відповідати вимогам Атестаційної колегії МОН України до фахових видань та публікацій і обовʼязково містити такі структурні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її звʼязок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розвʼязання цієї проблеми і на які спирається автор); виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; визначення мети та завдань дослідження; результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження); висновки (висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок цього питання); список літератури за абеткою (кирилиця, потім – латинка), оформлених відповідно до вимог ВАК, та References – за міжнародним бібліографічним стандартом APA. Для транслітерації списку використаних джерел слід використовувати такі сайти, як https://slovnyk.ua/translit.php – для україномовних. Обовʼязкове використання 2–3 джерел з номером DOI.
  4. Анотація: українською мовою (2 000–2 500 символів  з пробілами). До анотації додаються 5–7 ключових слів.
  5. Реферат статті та її назва, а також ключові слова англійською мовою (2 000–2 500 символів).
  6. Рекомендація кафедри установи або рецензія доктора наук для авторів без наукових ступенів.
  7. Контактна інформація: romankhavula@gmail.com (Хавула Роман Михайлович, редактор серії).

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку. Статті подаються в електронному варіанті лише в одному примірнику. Редакція залишає за собою право вносити поправки до статей, не змінюючи основного змісту. Відповідальність за цитування та достовірність інформації несуть автори статей.

Увага! Для уникнення помилок або неточностей перекладу радимо скористатися рекомендованим списком для перекладу наукових ступенів, звань та посад:  http://www.psytir.org.ua/upload/journals/Rekomendovanij_pereklad_naukovih_stupeniv_vchenih_zvan_i_posad.docx

ВАЖЛИВО! Прохання робити транслітерацію обираючи ту мову, якою зазначене джерело (українську або російську) аби уникнути кирилічних літер у тексті. Сайти, що допоможуть зробити транслітерацію:

http://www.slovnyk.ua/services/translit.php     – для україномовних, після них подається англомовний переклад назви

Як приклад:

  1. Середа О. О. Психологічні  особливості  формування  професійних  якостей офіцерів-вихователів  у  процесі  фахової  підготовки :  автореф.  дис. … канд. психол. наук : 19.00.09   /  Середа  Олександр  Олександрович ;  Харків. військ. ун-т. – Х., 2004. – 22 с.

References

  1. Sereda, O. O. (2004).  Psykholohichni  osoblyvosti  formuvannia  profesiinykh yakostei ofitseriv-vykhovateliv u protsesi  fakhovoi pidhotovky  [Psychological features  of  formation  of  professional  qualities  of  officers,  teachers  in  the vocational  training].  Extended  abstract  of  candidate’s    Kharkiv  [in Ukrainian].

Вимоги до оформлення списку використаних джерел за міжнародним бібліографічним стандартом АРА. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ : Zrazok Oformlenya literatyru АРА

 

2023