ZAVDANNIA_DLIA_SAMOSTIINOI_TA_INDYVIDUALNOI_ROBOTY_PSYKhOLOHIIA_VPLYVU_2024